Close

Obchodní podmínky

Všeobcené obchodní podmínky
ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kurzů

obchodní společnosti: BLUE SKY ACADEMY s.r.o. se sídlem V Sedlci 249/4a, 160 00 Praha 6
IČ: 024 51 859 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219129
tel.: +420 774 431 954 a email: info@bsa-group.cz, tel.: +420 777 751 696 a email: kurzy@bsa-group.cz pro objednávání a poskytování kurzů prostřednictvím internetových stránek www.blueskyacademy.cz

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) polečnosti BLUE SKY ACADEMY s.r.o. se sídlem V Sedlci 249/4a, 160 00 Praha 6, IČ: 024 51 859 zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219129 (dále jen „poskytovatel“)

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí kurzu (dále jen „smlouva o poskytnutí kurzu“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele na internetové adrese www. blueskyacademy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že:
„Objednatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu o poskytnutí kurzu s poskytovatelem. Objednatelem může být spotřebitel či podnikatel.

„Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí kurzu s poskytovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

„Podnikatelem“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

„Kurzem“ je kurz objednaný objednatelem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu uzavřené mezi poskytovatelem kurzu a objednatelem.

1.3. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí kurzu.

1.4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.

1.5. Pro objednání kurzu vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní poskytovatele. Odesláním objednávky objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Předmět smluvního vztahu
2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli kurz a umožnit objednateli účast na takovém kurzu za splnění dále uvedených podmínek.

2.2. Poskytovatel může zajišťovat vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.

2.3. O účasti na vzdělávací akci poskytne poskytovatel objednateli po jejím skončení potvrzení (Doklad o absolvování kurzu).

2.4. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za účast na kurzu.

3. Vznik smluvního vztahu
3.1. Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky objednatele ze strany poskytovatele a zaplacením ceny za kurz objednatelem. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet poskytovatele vedeného u Raiffeisenbank číslo: 7372255583/5500

3.2. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje poskytovatele a objednatele (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní emailovou adresu), označení kurzu, termín konání kurzu, cenu kurzu a počet osob, které se zúčastní kurzu.

3.3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Kurzy
4.1. Poskytovatel zajišťuje výhradně kurzy uvedené v nabídce BLUE SKY ACADEMY s.r.o. na internetových stránkách www.blueskyacademy.cz.

4.2. Kurzy se konají v provozovně poskytovatele na adrese Dlouhá 616/12, 110 00 Praha 1, 3. patro, neurčí-li poskytovatel jinak.

4.3. Kurzy se konají dle časového harmonogramu jednotlivých kurzů uvedeného na www.blueskyacademy.cz.

5. Platební podmínky
5.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu ve výši stanovené v objednávce objednatele v souladu s nabídkou provozovatele.

5.2. Cena za účast na kurzu je splatná ve lhůtě pěti dnů od potvrzení objednávky provozovatelem.

5.3. Ceny uvedené na internetových stránkách provozovatele (www. blueskyacademy.cz) jsou uváděny včetně DPH.

5.4. V případě platby realizované online platební kartou, bude potvrzení o přijaté platbě zasláno prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, a to bezodkladně po připsání platby na účet provozovatele internetových stránek www.blueskyacademy.cz.

5.5. Cena kurzu poskytovatele nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání vzdělávací akce a náklady na dopravu do místa konání vzdělávací akce. V odměně poskytovatele však mohou být zahrnuta některá další plnění, pokud se vzdělávací akcí a jejím průběhem přímo souvisí (například občerstvení, studijní materiály apod.).

6. Práva a povinnosti smluvních stran
6.1. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora poskytovatele.

6.2. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.

6.3. Poskytovatel a lektor jsou oprávněni vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá objednatel nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.

6.4. Provozovatel se zavazuje poskytnout objednateli kurz až v okamžiku, kdy obdrží platbu od objednatele. Do doby, kdy nebude cena za kurz ze strany objednatele zaplacena, nevzniká poskytovateli povinnost kurz poskytnout.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu/název/jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

8. Změna a zrušení kurzu
8.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání kurzu nebo zrušit kurz v těchto případech:
– nejpozději 3 dny před konáním kurzu není kurz obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 5 osobami;
– poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu;

8.2. V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se objednateli tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout objednateli náhradní termín pořádání kurzu či vrátit částku za celou hodnotu kurzu dle volby objednatele.

8.3. V případě, že se objednatel nebude moci kurzu zúčastnit, zavazuje se objednatel bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně / e-mailem.

8.4. Pokud na základě takovéto skutečnosti objednatel odstoupí od smlouvy více než 21 pracovních dní před plánovaným datem konáni kurzu, nevzniká poskytovateli právo na odměnu.

8.5. V případě, že k odhlášení objednatele ze vzdělávací akce stanoveným způsobem dojde nejvíce dvacet (20) dnů a nejméně pět (5) dny před jejím plánovaným začátkem vzniká poskytovateli právo na 50 % jeho odměny dle smlouvy o poskytování služeb.

8.6. Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než 5 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu či akce nebo v den konání kurzu, je tato služba považována za uskutečněnou, a objednatel ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Objednatel v takovéto situaci může za sebe poslat náhradníka.

9. Odpovědnost za škodu
9.1. Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat provozovatele o uložení vnesených věcí do provozovny, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tím není dotčeno.

10. Reklamace kurzu
10.1. Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn vady kurzu reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11. Ochrana osobních údajů
11.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem či třetími osobami. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o poskytování služeb.

11.4. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje mohou být poskytovatelem předávány třetím osobám.

11.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.6. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.7. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo obchodních sdělení třetích osob na adresu objednatele.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Pokud vztah založený smlouvou o obchodním zastoupení obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a objednatelem se:

12.1.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem;
12.1.2. vylučuje ustanovení § 1748 a § 1763 občanského zákoníku;
12.1.3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je objednatel podnikatelem.

12.2. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2018

Kontaktní údaje poskytovatele:
adresa pro doručování: Blue Sky Academy, s.r.o., Dlouhá 616/12, 110 00 Praha 1, Česká republika
adresa elektronické pošty a telefon:
info@bsa-group.cz, tel: +420 774 431 954
kurzy@bsa-group.cz, tel. +420 777 751 696

V Praze dne 1.1.2018 Blue Sky Academy, s.r.o.